Офіційні правила участі в рекламно-маркетинговій акції «Унікальна можливість отримати знижку 25% на впровадження ERP системи в 2023 році!»  

1. Загальні положення  

1.1 Організатор рекламно-маркетингової Акції з умовною назвою « Унікальна можливість отримати знижку 25% на впровадження ERP системи в 2023 році! » (далі за текстом Акція або рекламна Акція), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕЛФ-ЕРП , яке знаходиться за адресою: 79053, Львів, Володимира Великого, 52/300 (далі за текстом Організатор). 

 1.2 Акція проводиться з 12.12.2022 року до 12.01.2023р. (Далі за текстом період/термін проведення Акції). 

1.3 Акція проводиться по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій. 

1.4 Акція не є лотерею чи послугою у сфері ігрового бізнесу. Фонд заохочень не формується із внесків Учасників Акції. 

  

2. Порядок та спосіб інформування про Акцію.  

2.1 Інформування про умови Акції проводиться: 

        – шляхом розміщення тексту Правил Акції на сайті www.self-erp.com (Далі за текстом Сайт); 

2.2 Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором рекламної Акції протягом усього періоду проведення рекламної Акції. Зміни та/або доповнення Правил Рекламної акції можливі лише у разі їх оприлюднення у порядку, визначеному для інформування щодо умов рекламної Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування. 

  

3. Вимоги до учасників Акції.  

3.1 В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які досягли 18 років, які мешкають на території України, та є працівниками та/або уповноваженими представниками Компаній, яку вони вказують в момент участі в Акції. (Далі за текстом Учасники Акції/Учасники). Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цих Правил. 

3.2 Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил. 

3.3 Учасником акції не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил: 

  • Співробітники Організатора /Партнера Акції та інші особи, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 

  • Неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. 

  • Особи, які не є громадянами України. 

3.4 Організатор акції не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

3.5 Учасник Акції може брати участь у Акції лише один раз від однієї Компанії. 

3.6 Учасники під час проведення акції зобов'язуються: 

  • дотримуватись вимог Правил та норм чинного законодавства України; 

  • усвідомлено не завдавати незручностей, та не перешкоджати іншим Учасникам; 

  • не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність участі інших учасників акції. 

3.7 Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана їм інформація, в тому числі й персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого розсилання інформації, у тому числі рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси /акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасник цим погоджується з обробкою персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами. 

3.8 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим дає свою згоду на безкоштовне використання наданої їм інформації про себе Організатору Акції, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, засобами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди в тому числі його імені, прізвища, назва Компанії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі, але не обмежуючи, право публікації (в т.ч. його імені) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ та надання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовується Організатор Акції. Надання такої угоди у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України "Про Захист персональних даних". 

3.9 Учасник, який не виконує/виконує не належним чином умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції. 

  

4. Фонд заохочень.  

4.1 Фонд заохочень становить: 

- 1 заохочення - знижка 25% на комерційну вартість 200 годин впровадження ERP системи на базі Odoo EE 16 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕЛФ-ЕРП , згідно з діючою вартість години впровадження станом на момент підписання контракту.  

- 2 заохочення – знижка 10% на комерційну вартість 200 годин впровадження ERP системи на базі Odoo EE 16 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕЛФ-ЕРП , згідно з діючою вартість години впровадження станом на момент підписання контракту.  

- 3 заохочення – знижка 10% на комерційну вартість 200 годин впровадження ERP системи на базі Odoo EE 16 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕЛФ-ЕРП , згідно з діючою вартість години впровадження станом на момент підписання контракту.  

4.2 Заміна Заохочень грошовим еквівалентом ним або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну чи поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

4.3 Організатор Акції залишає за собою право включати до Акції додаткові заохочення, які не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни мають місце, Організатор повідомляє про них у порядку, визначеному п. 2 цих Правил. 

4.4 Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Заохочень Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції використовувати отримані Заохочення Акції з будь-яких причин. 

4.5 Фонд заохочень Акції – обмежений і становить вище зазначену кількість. 

4.6 Відповідальність Організатора Акції – обмежена і не виходить за рамки вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених п.4.1. цих Правил. 

  

5. Визначення Переможців Акції.  

5.1 Переможці Акції – це учасники Акції, які отримали право на отримання Заохочення Акції. 

5.2 Для учасників акції, який виконали умови, створюється список, в якому кожному Учаснику присвоюється номер для визначення переможців Організатором за допомогою сервісу випадкових чисел. 

5.3 Розіграш буде проведено 13.01.2023 Організатором самостійно. Про результати проведення розіграшу кожного Учасника буде повідомлено листом на електрону адресу, вказану для участі в Акції. 

5.4 Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають. 

  

6. Порядок та строки вручення Заохочень Акції.  

6.1 Порядок вручення заохочень Акції: 

  • Учасники Акції, які отримали право на отримання Заохочення, одержують відповідні листи на електрону адресу. 

  • Отримати Заохочення (підписати контракт на впровадження ERP системи на базі Odoo EE 16 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕЛФ-ЕРП, скориставшись відповідною знижкою) Учасник Акції може включно по 30.06.2023. 

6.2 Організатор Акції має право: 

  • відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/виконала неналежним чином усі умови участі в Акції, які відображені у цих Правилах. 

  • відмовити у видачі Заохочення Акції, Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Заохочення Акції згідно з цими Правилами. 

6.3 Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. контактів. 

6.4 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні Організатору обставини, що зробили неможливим виконання зобов'язань Організатора відповідно до цих Правил. 

  

7. Інші положення.  

7.1 У разі виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. 

7.2 Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного чи часткового виконання своїх зобов'язань. 

7.3 Дані Правила, єдині офіційні правила цієї Акції.